องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
 
  โครงการการตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายราย...
      
  โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ "เด็กลำไทรโยงปลอดภัย...
      
  โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง...
      

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560