องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
กองการศึกษา

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
นายบัญชา  มากชุมแสง
นักวิชาการศึกษาฯ
 นางสุภาพ  ดำชุมแสง นางสาวกัลย์สุดา  พันธ์สมบัติ
ครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุทธิ  ปราบสกุล นางสาวพิมมาดา  เผื่อนสูงเนิน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก