องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

นางสุพัตร  หวีเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายฤทัย  ประสงค์ทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์  ทิพย์นางรอง นายจตุเทพ  คลังกูล
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุพรรณี  ศิลาแก้ว นายมานะ  นิลวิจิตร
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชัยยา  กุลนาม นายยุรนันท์  ทวีพูน นายเกรียงศักดิ์  เทืองอิว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
     
   นายบุญเหลือ  กลมกูล  
   คนงานทั่วไป