องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
   นายณัฐพงศ์  อินทร์ทอง  
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
     
   นางสาวณัชชา  บุญเรืองศรี  
   นักพัฒนาชุมชน  
     
   นางสาวนวลอนงค์  ครุณรัมย์  
  จพง.พัฒนาชุมชน