องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560

กองคลัง

     
   นางศิรินันท์  บำรุงธรรม  
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
   นางสาวศรินรัตน์  วิรุญพันธ์  
   นักวิชาการการเงินและบัญชี  
     
  นางธนัชพร  รอดจากเข็ญ  นางภัณฑิรา  วัดจะโปะ นางหทัยชนก  คล้ายพิกุล
 เจ้าพนักงานพัสดุ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้