องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
สภา อบต.

นายสมหมาย  เจียมผักแว่น
ประธานสภาอบต.
นายประยุทธ  เมฆหมอก
นายกฤษฎา  ถนิมกาญจน์
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
 นายจำนง  จำลองชาติ
นายไพทูรย์
นายบุรี  ศรีชุมแสง
นายสมนึก  หาญสุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2 นายบังอร  จันทรไทย
นายสิทธิิ  เครือบคณโท
นายวีระ  กุลพินิจ
นางอุทุมพร  ทองทวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
 นายเฉลิมพล  จัตุกูล
นายกฤษฎา  ถนิมกาญจน์
 นายประทีป  โสกูล
นางเฉลียว  เสาโร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
 
 
 
 
 นายประเสริฐ  มาสันเทียะ
นายสมโภชน์  ภิรมย์นาค
นายยวน  หมั่นประโคน
นางประสงค์  สุวรรณหงษ์
 มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
 
 
 
 
นางพรสินี  สว่างชาติ
นายเสริม  ขาวก้านเหลือง
นายทองศรี  กุยรัมย์
นายสมชาย  วิเสโส
 มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
 
 
 
 
นายอวยชัย  เทพเนาว์
 มาลัย  อภัยจิตร์
 นายสมบูรณ์  ดีด้วยชาติ นางสวาท  จีนมะโน
  มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
 มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
 
 
   
นายสมหมาย  เจียมผักแว่น
 นายอนัต  มาระทัด
 นายประยุทธ  เมฆหมอก
 นางตุ๊กตา  คำแก้ว
  มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
  มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14