องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560

สภา อบต.

นายสมหมาย  เจียมผักแว่น
ประธานสภาอบต.
  นายกฤษฎา  ถนิมกาญจน์
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
 นายไพฑูรย์  มาระทัด
นายจำนงค์  จำลองชาติ
นายสมนึก  หาญสุวรรณ์
นายบุรี  ศรีชุมแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
 นายบังอร  จันทรไทย
นายสิทธิิ  เครือบคณโท
นายวีระ  กุลพินิจ
นางอุทุมพร  ทองทวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

 นายเฉลิมพล  จัตุกูล
นายกฤษฎา  ถนิมกาญจน์
 นายประทีป  โสกูล
นางเฉลียว  เสาโร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
       
 นายประเสริฐ  มาสันเทียะ
นายสมโภชน์  ภิรมย์นาค
นายยวน  หมั่นประโคน
นางประสงค์  สุวรรณหงษ์
 มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
 
 
นายเสริม  ขาวก้านเหลือง
นายพรสิน่ี  สว่างชาติ
นายสมชาย  วิเสโส
นายทองศรี  กุยรัมย์
 มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
     
นายอวยชัย  เทพเนาว์
 มาลัย  อภัยจิตร์
 นางสวาท  จีนมะโน
นายสมบูรณ์  ดีด้วยชาติ
  มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
 มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
 
 
นายสมหมาย  เจียมผักแว่น
 นายอนัส  มาระทัด
 นายประยุทธ  เมฆหมอก
 นางตุ๊กตา  คำแก้ว
  มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
  มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14