วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทีมพ่นหมอกควัน โครงการฉีกพ่นหมอกควันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำป้ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์ของกองคลัง อบต.ลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) ของศูนย์ปฎิบัติงานช่วยเหลือประชาชนอำเภอนางรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ขาชุบโครเมียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้สำนักงานของกองคลัง อบต.ลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานมือจับ (ขนาด 9045180 ซม) ของกองคลัง อบต.ลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง