วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2565
ซื้อถังขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการบริหารจัดการขยะของ อบต.ลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างโครงการขุดรื้อคันทางเดิมถนนลาดยางและบดทับแน่น บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างโครงการขุดรื้อคันทางเดิม (หินคลุก) และบดทับแน่น บ้านฟากคลอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรดินลูกรังบดทับแน่น สายบ้านหนองตะลุมปุ๊ก (หนองโสน) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของโครงการการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรดินลูกรังบดทับแน่น สายบ้านไร่โคก หมู่ที่ 9 - บ้านฟากคลองหมู่ที่ 6 ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายหมู่ที่ 9 - 11 บ้านไร่โคก - บ้านลำมาศพัฒนา ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านฟากคลอง ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง