วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโคกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านไร่โคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อซักโครกและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งซักโครก ของศูนย์พัฒนาเด็กฯ อบต.ลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรดินลูกรังแล้วบดทับแน่น หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองไทร หมู่ที่ 13 บ้านหนองไทร ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรดินลูกรังบดทับแน่น หมู่ที่ 1-12 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านโคกลอย ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง