วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสวัสดิการสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้าฟากคลอง ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ 1 - บ้านไร่โคก หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  เม.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือ ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในพื้นที่ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านลำมาศพัฒนา ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง