องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2566 [ 29 มี.ค. 2567 ]4
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]19
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงงานภาครัฐ 2565 [ 12 ม.ค. 2566 ]30
4 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 2565 [ 16 เม.ย. 2565 ]97
5 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]141
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]134
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]137
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]134
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]136
10 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 1 ต.ค. 2563 ]138
11 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2563 ]134
12 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2563 ]137
13 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]137
14 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 1 ต.ค. 2563 ]136