องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
1.1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน และการผัง
เมือง
1.2  รักษาความสงบ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

2.2  ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ

2.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

2.4  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.1  พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและการขยาย  โอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ
3.2  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

3.3  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

4.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
4.2  นำบริการไปสู่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

7.1  ส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

8.1  พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
8.2  ปรับปรุงระบบการบริหารงานและการบริการประชาชน

8.3  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

8.4  ปรับปรุงระเบียบทะเบียนขององค์การบริหารส่วนตำบล