วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ 155-00010 สายรอบสระน้ำบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองตะลุมปุ๊กเชื่อมบ้านหนองปรือ (ถนนสายหน้า อบต.ลำไทรโยง) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง โรงเรียนในสังกัดพื้นที่ตำบลลำไทรโยง ประจำปีการศึกษา 1/2567 จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างเหมาเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางขนาด 55 ที่นั่ง พร้อมคนขับ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองตะลุมปุ๊กเชื่อมบ้านหนองปรือ (ถนนสายหน้า อบต.ลำไทรโยง) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ 155-00010 สายรอบสระน้ำบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ 155-00010 สายรอบสระน้ำบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง
22  เม.ย. 2567
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำลอดคอนกรีต จำนวน 3 จุด ในพื้นที่ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
โครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองตะลุมปุ๊ก (ถนนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเชื่อมบ้านโคกลอย) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร หร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย